ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੰਤਰ , ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋ

ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ , ਪਲਾਟ , ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯੰਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । (ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ) ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਚੱਕਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਗੇ ਇਹ ਚੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਪ ਦੱਸੇਗਾ ।

ਇਸਨ੍ਹੂੰ Distance Measuring Wheel ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਤੁਸੀ ਆਨਲਾਇਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਿਰਫ 1900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਅਸੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

https://amzn.to/2HgzQFN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *